slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Технологія “Ангіомаркери” в психоневрології

Ідеологія та процес імплементації технології Ангіомаркерів в УЗД систему

З 1995 року ми займаємося допплерографією артерій та вен і отримали патенти на технологію клінічної інтерпретації виявленої патології завдяки допплерографії.

В 2005 році була сформована концепція артеріо-венозної рівноваги, яка радикально змінила погляди на вимірювання гемодинамічних параметрів.

Протягом останніх 10 років ця концепція була розвинена в прикладну технологію, яка дозволяє отримати набагато більше інформації з УЗД допплерограм і інтерпретувати її для лікарів на доступній для їхнього розуміння мові.

Сьогоднішній параметри швидкостей та індексів вже є недостатніми та залишаються незрозумілими практикуючим лікарям.

Тому наша технологія передбачає створення пакету додаткових вимірів амплітуди, тривалості часу та кутів в допплерограмах для подальшої обробки.

Фактично процес роботи цієї технології можемо розділити на 4 стадії:

 • Отримання та архівація допплерограм артерій та вен (сегмент з 5 кардіальних циклів). Всього з одного в одному випадку дослідження може використовуватися від 12 до 50 різних судин.
 • Вимірювання в автоматичному режимі додаткових параметрів – амплітудних, часових та кутових величин в кожному графіку допплерограми.
 • Кореляційний режим аналізу різних артерій та вен і виведення аналітичних показників. Частково це може виконуватися в  автоматичному режимі постпроцесингу після архівації допплерограм.
 • Створення матриці для кругової гістограми з відображенням супровідного тексту заключення з клінічною інтерпретацією.

Ангіотерапія за допомогою технології ангіомаркерів

Норма

angiomarkers-norm1

Патологія

angiomarker-pathology1

Динаміка ангіотерапії

angiotherapy1angiotherapy3angiotherapy4angiotherapy5angiotherapy6

 

Ідеологія

Судинна УЗД 15 років тому: етап споглядання та накопичення досвіду

 • Візуалізація магістральних судин in vivo
 • Захоплення від кольорового картографування, дуплексного сканування
 • Допплерографія магістральних та периферичних артерій з бажанням зрозуміти суть УЗДГ-індексів
 • Транскраніальне сканування
 • Золотий стандарт – ангіографія
 • Моніторинг та детекція емболів – початкові етапи -фірма Pioner
 • Статистичний характер накопичення статичних даних

Судинна УЗД сьогодні: візуалізація структури магістральних та периферичних судин in vivo

 • Відпрацьовано методологію одержання інформації методами УЗД (3D), УЗДГ, МРА, перфузійної КТ, спіральної КТ (Радмір, Siemens, Materialize)
 • 2D, 3D та 4D-вимірна УЗД
 • Поглиблене вивчення УЗД-структури та гемодинамічної дисфункції атеросклеротичних бляшок (2D, 3D)
 • Рання діагностика тромбоутворення
 • Розуміння потреби дослідження венозної ланки

usd1Неінвазивний динамічний метод (УЗАС – прямий візуальний, УЗДГ – непрямий графічний)

Метод базується на застосуванні ультразвукового випромінювання з використанням ефекту Допплера: ультразвукова хвиля змінює свою частоту при відбитті від рухомих елементів крові, зокрема еритроцитів.
Об’єкт дослідження – сегмент магістральної артерії чи вени.
Рівень дослідження судинної системи – магістральні судини.
Метод обробки отриманої інформації – кількісно-якісний (цифровий та/або графічний).

УЗ-ангіоскенування (УЗАС) можливе в кількох режимах роботи ультразвукової системи залежно від її типу та виду:

 • режимах чорно-білого зображення, ефекту кольорового картування потоку крові (кольорове ангіоскенування)
 • та енергетичного кольорового кодування об’єму крові, колоризації тканинної перфузії:

Використовуючи сучасну УЗ-систему з кольоровим кодуванням і допплерографією, можна отримати більше інформації про стан циркуляції в магістральних артеріях і венах. У режимі кольорового допплерівського картування проводиться якісна оцінка величини просвіту, еластико-тонічних та пульсаційних властивостей досліджуваного сегмента артерії, товщини судинної стінки, організованості кровоплину з діагностикою ділянок дезорганізації у вигляді турбуленції, прогнозуванням загрози можливої емболізації церебральних артерій;

usd2Сучасна УЗД-система з кольоровим кодуванням ефекту енергетичного допплера дає змогу отримати 
одноколірну картину циркуляції
в органах, але не дозволяє аналізувати тип тканини в органах,
особливо зон з інтенсивною циркуляцією, та не диференціює артеріальну й венозну дисциркуляцію, що суттєво для індивідуального патогенетичного підходу до лікувальної тактики.

Режим енергетичного допплерівського картування дає змогу візуалізувати церебральні артерії при транскраніальному скенуванні, оцінити характер артеріальної ангіоархітектоніки, звивистість проксимальних сегментів.

usd3

Судинна УЗД сьогодні: дослідження функції магістральних та периферичних судин in vivo

 • Лінійної швидкості кровотоку артерій та вен
 • Індекси пульсації (PI) та опору (RI)
 • Індекси турбулентності як фактори ризику емболії
 • Створено УЗДГ- техніку за принципом відкритої системи з поліморфністю програмного забезпечення (фірми «Біосс», «Спектромед»)
 • Ренесанс ідеї моніторингу та детекції емболів на принципово нових методологічних засадах (фірма «Біосс»)
 • Розуміння потреби дослідження функції венозної ланки
 • Готовність сприйняття ідеї гемодинамічного моніторингу при критичних станах організму

Судинна УЗД сьогодні: візуалізація мікросудинного русла in vivo

 • Допплерографія мікросудин («Мінімакс»)
 • Лазерна допплерографія мікроциркуляції
 • Цифрова оптична капіляроскопія
 • Розуміння потреби дослідження величини периваскулярного тиску, гідродинамічних конфліктів, артеріоло-венулярної рівноваги

Судинна діагностика: питання на завтра

 • Потреба розроблення методології динамічних досліджень судинної системи
 • Клінічна аналітика результатів різних методів дослідження судинної системи
 • Перехід від констатувальної допплерографії до динамічної

Етап прикладної аналітичної гемодинаміки розпочато:

 • Аналітичні підходи в дослідженні судинної системи
 • Новий виток моделювання перебудов гемодинаміки в судинних системах in vivo під контролем візуалізувальних методів діагностики
 • Поглиблене вивчення законів гідро- й гемодинаміки, фізики ультразвуку
 • принципів функціонування артеріальної та венозної лінки при різних типах ангіоархітектоніки
 • Вивчення гемодинамічного резерву

angiothearpy4Ідеологія судинного гемопроводу
МАКРОАНГІОЛОГІЯ

 • Дослідження нагнітальної функції міокарда
 • Дослідження магістральних артерій голови та кінцівок
 • Дослідження магістральних вен голови та кінцівок
 • Дослідження вираженості дефіциту напору крові
 • та кровопостачання на мікроциркуляторному рівні як найбільш віддаленому сегменті ССС(глибока периферія, найчутливіша до ішемізації)
 • Зниження нагнітальної функції міокарда з вираженим зниженням напору крові в дистальних сегментах артеріальної системи, сладж-феноменом у мікроциркуляторному руслі
 • Порушення еластико-тонічних властивостей судинної системи магістральних артерій із виходом у формування стенозуючих уражень регіональних артерій
 • Розбалансування артеріовенозно-гідродинамічної рівноваги при виражених розладах функціонування судинної системи організму


Медична технологія «Ангіоархітектоніка»

 • Напрацьовані математичні моделі різнокаліберного типу ангіоархітектоніки з розрахунками ризику гідравлічних ударів при атипових закладках ангіоархітектоніки артеріального русла.
 • Розроблена методологія дослідження та оцінки ангіоархітектоніки, яка потребує подальшого напрацювання у вигляді програмного забезпечення для технологів УЗД та МРТ артерій організму.
 • В процесі роботи розробка алгоритмів оцінки венозної макроангіоархітектоніки.

innotech7

innotech8

МІКРОАНГІОЛОГІЯ

Якщо виявлено ознаки порушення в картині мікроциркуляції, слід шукати ураження як мінімум однієї з ланок єдиної замкненої ССС

Якщо «картинка» мікроциркуляції в нормі, можна говорити про достатність та адекватність функціонування ССС в єдиній ланці «серце – магістральні артерії – капіляри – магістральні вени – серце».

Дослідження стану мікроциркуляції в нігтьовому ложі
пальців кисті та стопи – арбітр благополуччя всієї судинної системи.

Сучасні критерії дослідження судинної системи

 • Лінійна швидкість кровоплину
 • Просвіт судини, калібр
 • Тиск (осьовий та каркасний)
 • Тонус
 • Еластичність судинної стінки
 • Ангіоархітектоніка
 • Артеріовенозна рівновага