slide1

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide2

Унікальні технології для відновлення пошкодженого мозку

slide3

Унікальні інноваційні технології для відновлення судин і головного мозку

slide5
slide4

Книги

APAL SYNDROM

Апалічний синдром

У.Б. Лущик, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій

Ця монографія – одна з небагатьох спроб узагальнення останніх знань про апалічний синдром та вегетативні персистуючі стани – надзвичайно актуальної проблеми сьогодення при невдалій ресусцитації, а також відображення сучасних поглядів на такі стани та новітніх підходів до лікування.

Автори монографії – лікарі-невропатологи, які володіють методиками функціональної та променевої діагностики і з позицій власного досвіду успішного виведення хворих з апалічного синдрому аналізують відомі публікації з цього питання, творчо переосмислюючи їх.

Видання призначається для реабілітологів, невропатологів, нейрохірургів, педіатрів, психіатрів, і докторів променевої й функціональної діагностики, студентів, інтернів і аспірантів медичних установ.

ЗМІСТ

Актуальність
Термінологія
Коматозні стани
Патологічні підходи до розуміння мозкової дисфункції
У коматозних станах
Апоптоз
Мозковий передсмертний діагноз: історичний короткий огляд
Аспекти біоетики діагностики смерті мозку

@oblojka_Istina

Сучасні можливості цілісної функціональної оцінки артеріовенозної рівноваги в замкнутій судинній системі на макро- і мікрорівні

Популярна функціональна ангіологія: від магістральних артерій через капіляри до магістральних вен

У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Н.Г. Лущик, І.П. Бабій, Т.С. Алексєєва

Ця книга ? короткий огляд двох актуальних проблем сучасної діагностичної ангіології:

1 ? діагностика й оцінка стану судинної системи на регіональному церебральному рівні,
2 ? сучасні можливості прижиттєвої неінвазивної оцінки структури і функції капілярів на мікроциркуляторному рівні.
У доступній формі викладені основи сучасних методів дослідження судинної системи організму й інтерпретації результатів дослідження. Розкриті можливості комплексного застосування ультразвукової діагностики судин мозку, комп’ютерній капіляроскопії разом з магнітно-резонансною і рентгеноконтрастною ангіографією.

Сучасні системи дослідження капілярів як найважливішої ланки кровоносного русла, що забезпечує органи і тканини усіма необхідними для життєдіяльності речовинами, дають немало цікавої додаткової інформації в діагностичному плані. Сьогодні капіляроскопія, що дозволяє візуалізувати порушення мікроциркуляції, стала одним з прогресивних методів діагностики завдяки використанню сучасних електронно-комп’ютерних технологій, і спектр можливостей її застосування дуже широкий.

Книга містить велику кількість схем і кольорових ілюстрацій. Видання розраховане на студентів, інтернів і аспірантів медичних внз, лікарів загальної практики, невропатологів, нейрохірургів, психіатрів, ангіологів і ангиохірургів, реаніматологів, лікарів функціональної, ультразвукової і променевої діагностики, відділень інтенсивної терапії, сімейних лікарів.

ЗМІСТ

1. Макроангіологія.
Колоризація сірошкальних скенованих МРА- та УЗД-зображень.
Ультразвукова діагностика судин мозку.
Еластико-тонічні властивості судинної стінки.
Дослідження нагнітаючої функції міокарду.
Сучасні діагностичні методики дослідження судинної системи в аспекті створення математичних моделей.
Теоретичні моделі гемодинамічних процесів.
Конфлікт калібрів магістральних і капілярних судин.
Венозні дизгемії.
Артеріовенозний церебральний дисбаланс.
Артеріовенозне церебральне патологічне шунтування.
Феномен реактивної гіперемії після реокклюзії сонної артерії.
Застосування сучасних методів судинної діагностики в умовах нейрореанімаційного відділення.
Результат комплексного огляду пацієнта в комі.

2. Мікроангіологія.
Теоретичні основи мікроциркуляції у світлі патоморфологічних досліджень капілярів.
Мікроциркуляція і статистика.
Теоретичні основи функціонування мікроциркуляторного русла у світлі проблем гемодинаміки.
Комп’ютерна капіляроскопія.
Методика дослідження капілярного русла.
Оптична і комп’ютерна капіляроскопія.
Сфери застосування капіляроскопії.
Можливості використання комп’ютерної капіляроскопії в клінічній практиці.
Контроль ефективності лікування за допомогою методу комп’ютерної капіляроскопії і методики клінічної інтерпретації отриманих статичних і динамічних зображень.

oblozhka2

Інноваційні вектори нейрореабілітації

Логіка та менеджмент мультидисциплінарного підходу у відновній медицині

У.Б. Лущик, І.П. Бабій, Т.М. Тітенко, В.В. Новицький, В.О. Стукалін, Н.Г. Лущик, В.В. Леонова, А.М. Приз

Цю книжку присвячено розкриттю важливої ролі перевірених практикою інноваційних ефективних підходів у відновному лікуванні. У ній узагальнено більш ніж 15-річний досвід фізичної та медичної реабілітації пацієнтів психоневрологічного профілю різного віку й ступеня тяжкості – хворих на дитячий церебральний параліч, аутизм, епілепсію, а також найскладнішого для відновного лікування контингенту – тих, хто тривалий час перебуває в непритомному стані, тобто коли йдеться про кому, вегетативний стан, апалічний синдром.

В основу книжки ліг досвід організації мультидисциплінарних команд, активного використання знань і навичок їхніх членів під час лікувального процесу та розроблення програм індивідуально орієнтованої реабілітації хворих у приватних наукових медичних закладах «Істина», «Мітера» та центрі відновної медицини й реабілітації клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами.

Зібрані в цій книжці матеріали будуть корисними для управлінців сфери організації охорони здоров’я й підтримання громадського здоров’я, фахівців відновної медицини та інших спеціалістів, які причетні до цих сфер.

ЗМІСТ

1. Визначення понять i термiнiв у вiдновнiй медицинi та реабiлiтацiї. Актуальнiсть нейрореабiлiтацiї сьогоднi. Нейрореабiлiтацiя. Рiзновиди реабiлiтацiї та вiдновної медицини. Психологiчнi та логопедичнi методи нейрореабiлiтацiї. Iнструментальнi методи дiагностики та монiторингу в реабiлiтацiї. Концепцiя вiдновного лiкування: модель, програма, процес, реалiзацiя. Модель вiдновного лiкування. Програма вiдновного лiкування як визначення тактики реабiлiтацiйної команди. Форми реалiзацiї програм вiдновного лiкування в реабiлiтацiйному процесi. Фiзiотерапiя.
Органiзацiя реабiлiтацiйного процесу як початок реалiзацiї програми вiдновного лiкування.

2. Принципи рiвноваги, синергiї та гармонiзацiї в функцiонуваннi органiзму. Характернi риси живої системи. Гомеостаз у живих системах. Авторегуляцiя та принцип зворотного зв’язку при функцiонуваннi живих систем. Коливання та механiчна рiвновага. Хронобiологiя. Теорiя органiзованої критичностi. Роль явища резонансу в живих системах. Iмунiтет. Синергетика.

3. Математичнi моделi вiдновлення та гармонiзацiї функцiй в медицинi. Математика та логiка функцiонування живого органiзму. Модель функцiонування живої системи. Модель дослiдження кровообiгу. Деякi якiснi моделi руху кровi та судинної стiнки. Моделi функцiонування мозку. Алгоритм судомної реакцiї живої системи при мультидисциплiнарному пiдходi.

4. Нейрореабiлiтацiя при деяких некурабельних станах. Науковi пiдходи до нейрореабiлiтацiї тяжкохворих та її алгоритми. Суть вiдновного лiкування в дiтей з аутизмом. Деменцiя альцгеймерiвського типу. Апалiчний синдром – шанс на вiдновлення чи цiлковита безнадiя?

5. Роль оточення у вiдновному лiкуваннi тяжкохворих. Вiдновний догляд та стороння допомога хворому. Дiї родини та близьких у вiдновний перiод реабiлiтацiї в домашнiх умовах. Роль кольоротерапiї в реабiлiтацiйному процесi. Кольоротерапiя. Математичнi основи кольоротерапiї. Кольоросвiтлотерапiя. Колiр та його застосування. Фiзiологiя сприйняття кольору. Основнi й додатковi кольори, характеристики кольору.
Вплив кольору на органiзм людини.

6. Гармонiзувальний вплив системи. Синергiс. Принципи, що лежать в основi роботи системи. Синергiс. Iсторiя та принцип використання методу бiологiчного зворотного зв’язку в системi. Синергiс. Основнi показання та сфери застосування системи. Синергiс.

7. Мiсце iндивiдуально орiєнтованої реабiлiтацiї в комплекснiй терапiї психоневрологiчних хворих. Алгоритм iндивiдуально орiєнтованого менеджменту комплексної дiагностики та вiдновного лiкування. Роль мультидисциплiнарної команди та реабiлiтацiйних пiдходiв у лiкувальному менеджментi неврологiчних i нейрохiрургiчних хворих в умовах нейрореанiмацiйного вiддiлення. Деякi аспекти мультидисциплiнарного пiдходу в сучаснiй нейрореабiлiтацiї тяжкохворих

8. Кiнезитерапiя у процесах реабiлiтацiї рухової сфери. Етiопатогенез захворювань опорно-рухового апарату та пiдходи до лiкування. Лiкувальний менеджмент патологiй опорно-рухового апарату. Роль механотерапiї, кiнезитерапiї, массажу у вiдновнiй медицинi. Мiсце кiнезитерапiї в реабiлiтацiйнiй програмi для дiтей з аутизмом. Сучаснi лiкувальнi можливостi кiнезитерапiї щодо хворих на деменцiю альцгеймерiвського типу.

9. Психологiчнi пiдходи в комплекснiй нейрореабiлiтацiї. Мiсце психолога в курацiї хворих психоневрологiчного профiлю. Застосування технологiй доказової медицини в роботi психолога. Медикаментозний та психологiчний супровiд у процесi курацiї пацiєнтiв. Деякi негативнi тенденцiї в роботi психологiв.

10. Логопедичнi пiдходи в нейрореабiлiтацiї. Мiсце та роль логопеда в реабiлiтацiйнiй командi. Логопедичний менеджмент стосовно психоневрологiчних хворих.

11. Мiсце музикотерапiї у комплекснiй програмi вiдновного лiкування. Музикотерапiя у формуваннi особистостi дитини. Особливостi фiзiологiчного впливу звукiв на людину. Iсторiя розвитку музикотерапiї. Теоретичне обґрунтування лiкувального впливу музикотерапiї. Форми музичної терапiї
Рецепти музикотерапевтичного впливу.

12. Стан нейрореабiлiтацiйної служби на макрорiвнi. Перспективи реалiзацiї програми вiдновного лiкування в Українi. Стратегiя розвитку реабiлiтацiї на державному рiвнi. Економiчнi аспекти iнтенсивної комплексної нейрореабiлiтацiї

dopler ru“Сліпий” доплер для клінічних інтелектуалів

ЯКІСНА ОЦІНКА ЦЕРЕБРАЛЬНИХ ДИЗГЕМИЙ

Атлас клінічної інтерпретації доплерограм церебральних артерій і вен мозку за авторською методикою д.мед. н. У.Б. Лущик

У.Б. Лущик

Посібник розроблений згідно з учбовою програмою наукового центру “Істина”, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України.

Цей навчальний посібник включає атлас-самовчитель унікальної ме­тодики клінічною інтерпрета­ції ультразвукових доплеро­грам для якісної оцінки порушень артеріовенозно-ліквор­ної рівноваги у функціонуванні судинної системи мозку, а також збірку завдань для самостійного освоєння і відпрацювання авторської методики, аналогів якої не існує.

У навчальному посібнику викладені основи ультразвукової діагностики цереброваскулярної патології за допомогою ультразвукової доплерографії.

Розглянутий новий методичний підхід до клінічної ультразвукової діагностики цереброваскулярних захворювань, що включає анатомо-фізіологічні особливості кровопостачання артеріального і венозного русел, основи топографії васкуляризації головного мозку. Викладені основні підходи до розуміння фізики ультразвукових явищ і принципи роботи сучасних ультразвукових систем.

Описана клініко-доплерографічна картина функціонування шляхів колатерального кровообігу, синдромів обкрадання. Запропонований детальний ілюстративний матеріал для зручності засвоєння теоретичних знань і практичних навичок застосування методики.

Використання абсолютно нової авторської методики локації венозного церебрального русла дає унікальну можливість аналітичного осмислення графічного зображення гемодинамічних процесів в артеріях і венах головного мозку крізь призму клінічної картини психоневрологічної патології дорослого, а потім і дитячого віку.

Навчальний посібник орієнтований на студентів-медиків, інтернів, аспірантів, лікарів-невропатологів, нейрохірургів, психіатрів, ангіологів і ангіохірургів, лікарів функціональної і променевої діагностики, сімейних лікарів, лікарів відділень інтенсивної терапії.

ЗМІСТ

1. Ультразвукова діагностика судин (УЗДС).

2. Інформативність ультразвукової доплерографії порівняно з іншими методами діагностики при об’єктивізації нейросудинної патології.

3. Прикладна анатомія і фізіологія магістральних артерій і вен головного мозку. Анатомія плечоголовних артерій. Анатомія церебральних артерій. Топографія зон васкуляризації головного мозку церебральними артеріями. Анатомія плечоголовних вен. Фізіологія мозкового артеріального кровотоку. Фізіологія церебральної венозної гемодинаміки. Артеріовенозні взаємодії.

4. Фізичні основи ультразвукової діагностики.

5. Ультразвукова діагностика плечоголовних і церебральних судин. Методика дослідження артеріального і венозного церебральних ланок. Основи методики ультразвукової доплерографії (УЗДГ). Методика дослідження плечоголовних артерій. Методика ультразвукової допплерографии плечоголовних вен. Методика транскраниальной допплерографии : дослідження артеріального і венозного ланок. Методика дослідження венозної системи головного мозку. Алгоритми УЗДГ-дослідження церебральних артерії і вен. Транскраниальне скенування. Сфери застосування методики УЗДС.

6. Кількісна і якісна оцінка доплерограм. Основні кількісні характеристики доплерограм. Критерії якісного аналізу доплерограм плечоголовних і церебральних артерій. Візуальний аналіз доплерограм в нормі. Особливості спектрограм при патології плечоголовних артерій. Тандемний стеноз сонних артерій. Приклади трактування спектрограм при патології артеріальної ланки.

7. Критерії клінічної інтерпретації церебральних доплерограм. Стан артеріального кровотоку. Порушення венозного відтоку. Критерії клінічної інтерпретації стану насосної функції міокарду. Критерії оцінки артеріовенозно-лікворної рівноваги.

8. Інтракраніальні гідродинамічні порушення. УЗДГ при внутрішньочерепній гіпертензії (ВЧГ). Інтраселлярна гіпертензія. УЗДГ-патерни при артеріовенозних церебральних мальформаціях і артеріовенозному шунтуванні.

9. Дослідження функціональних можливостей колатеральних шляхів артеріального і венозного кровопостачання головного мозку. Функціональна здатність сполучних артерій. Дослідження функції передньої сполучної артерії. Дослідження функції задніх сполучних артерій. Надблоковий анастомоз. Синдроми обкрадання мозкового кровотоку. Функціональні тести для виявлення синдрому хребетно-підключичного обкрадання. Резервні можливості формування шляхів колатерального кровотоку при ушкодженнях магістральних артерій голови (МАГ), що стенозують. Дослідження венозного колатерального кровообігу.

10. Функціональні тести для перевірки реактивності судин.

11. Прикладні можливості ультразвукової клінічної діагностики патології судин в психоневрологічній практиці. Вікові особливості функціонування артеріального і венозного церебрального русла у дітей і дорослих в нормі. Гемодинамічне обгрунтування клінічної картини деяких дитячих неврологічних захворювань за допомогою ультразвукової діагностики судинного русла головного мозку. Унікальні можливості ультразвукової клінічної діагностики церебрального судинного русла в диференціальній діагностиці генезу і прогнозу течії гострих порушень мозкового кровообігу. УЗДГ-патерни при ОНМК ішемічного типу. УЗДГ-патерни при ОНМК при пухлині головного мозку. УЗДГ-патерни при ОНМК геморагічного типу.

Курси клінічної ультразвукової діагностики патології артеріального і венозного русла у плодів, новонароджених, дітей і дорослого контингенту хворих.

angioneurologyАналітичні аспекти індивідуальної гемодинамічної корекції в ангіоневрології

 Індивідуальний підбір ефективних вазоактивних засобів під контролем неінвазивних методів дослідження судинної системи головного мозку ? магнітно-резонансна томографія, транскраніальне кольорове ангіоскенування, ультразвукова доплерографія

У.Б. Лущик, В.В. Новицький, Т.С. Алексєєва, К.А. Францевич, Н.С. Браницька

У книзі викладені досягнення і проблемні питання сучасної ангіоневрології, описані нові методи в комплексній діагностиці, а також в тактиці лікування хворих з цереброваскулярними патологіями, заснованою на індивідуальному підході з урахуванням стану насосної функції міокарду, функціонального стану артеріальної і венозної систем мозку, типу регіональної ангіоархітектоніки.

Розвиток сучасної діагностичної апаратури для комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, ультразвукової судинної діаг­ностики, електроенцефалог­рафії та ін. дозволяє виявляти і спостерігати в динаміці структурні і функціональні зміни в судинах і тканинах головного мозку, безпечно для хворого оцінювати міру звивистості магістральних артерій голови, варіанти і аномалії їх розвитку.

Особлива увага приділена індивідуальному застосуванню вазоактивних препаратів, яке має бути спрямоване тільки на спровоковані ланки церебральної і системної гемодинаміки і виключати формування невиправданої артеріальної церебральної гіперемії.

Розробка оптимальних варіантів комплексної діагностики стану судинного русла і динамічного спостереження пацієнтів з груп ризику сприяє значному зниженню цереброваскулярних захворювань.

Для більшої наочності книга містить велику кількістю порівняльних таблиць, схематичних зображень і кольорових ілюстрацій.

Для студентів-медиків, інтернів, аспірантів, ангіохірургів, нейрохірургів, невропатологів, реаніматологів і реабілітологів, фахівців функціональної і променевої діагностики, сімейних лікарів, а також лікарів суміжних спеціальностей.

ЗМІСТ

1. Ангіоневрологія: досягнення і проблеми.

2. Гемодинамічна система кровопостачання головного мозку. Засадничі принципи функціонування судинної системи мозку. Насосна функція міокарду. Артеріальна система кровопостачання головного мозку. Венозна система головного мозку. Структурно-функціональні відмінності і взаємодії артеріовенозного церебрального русла. Артеріовенозні взаємодії. Компенсаторні гідравлічні системи захисту судин мозку. Стан мікроциркуляції за даними капіляроскопії.

3. Особливості раннього онтогенезу головного мозку і його судинної ланки. Мозкова ангіоархітектоніка і гемодинаміка в ембріогенезі. Постнатальний розвиток структур і судин головного мозку.

4. Вікові особливості церебральної гемодинаміки в нормі і при судинно-мозковій патології.

5. Прикладні аспекти застосування типів ангіоархітектоніки в оцінці судинної патології мозку у хворих дисциркуляторною енцефалопатією.

6. Методи математичного моделювання судинних дизгемій. Сучасні діагностичні методи дослідження судинної системи в аспекті створення математичних моделей. Теоретичні моделі гемодинамічних процесів.

7. Патогенетичний підхід до вибору вазоактивних засобів у хворих з цереброваскулярною патологією. Гемодинамічні аспекти застосування вазоактивної терапії у хворих з різними типами церебральної ангіоархітектоніки. Сучасні підходи до медикаментозної тактики лікування хворих дисциркуляторною енцефалопатією. Комплексний підхід в лікуванні хворих дисциркуляторною енцефалопатією. Патогенетичний підхід до вибору вазоактивних засобів у хворих дисциркуляторною енцефалопатією з різним типом церебральної ангіоархітектоніки.

8. Теоретичні основи і прикладні алгоритми застосування комбінації вазоактивних лікарських засобів.

hemodynamАспекти прикладної гемодинаміки в епоху прижиттєвих візуалізуючих технологій

Лущик У.Б., Новицький В.В.

У монографії розглянуто нинішній стан такої актуальної проблеми сучасної ангіології, як оцінка функціонування судинної системи на регіональному церебральному та мікроциркуляторному рівнях. У доступній формі викладено деякі аспекти гемодинаміки, зокрема ефективні математичні моделі, знання яких має допомогти в оволодінні новітніми методами дослідження судинної системи організму та при інтерпретації результатів цього дослідження.

Висвітлено можливості комплексного застосування ультразвукової діагностики судин мозку, комп’ютерної капіляроскопії поряд із магнітно-резонансною та рентгеноконтрастною ангіографією.

Книжку орієнтовано на студентів-медиків, лікарів-ангіохірургів, нейрохірургів, невропатологів, реаніматологів і реабілітологів.

ЗМІСТ

1. Діагностуючи методи судинної системної (історії розвитку методів для дослідження судинної системи в організмі in-vivo і in-vitro.
2. Основні правила гідромеханіки як основи для дослідження потоку крові.
3. Гемодинаміка – наука про рух крові.
4. Гемодинаміка відповідно до особливостей реології.
5. Основні принципи структури і функціонування судинної системи в людському організмі.
6. Еластико- тонічні характеристики судинної стінки.
7. Конфлікт калібрів церебральних та магістральних судин.
8. Артеріовенозний церебральний дисбаланс.

 angiology2011Сучасні медичні технології в аналітичній ангіологі

У.Б. Лущик, В.В. Новицький

Цей посібник – спроба структурованого аналізу етапів розвитку медичного приладобудування на прикладі трансформування та вдосконалення самого процесу дослідження однієї з найважливіших систем людського організму – серцево-судинної.

ЗМІСТ

1. дослідження серцево-судиннОЇ системи: Фундаментальні та прикладні аспекти у вирішенні актуальних проблем серцево-судинних захворювань. Серцево-судинні захворювання – пошесть захворювання – пошесть ХХІ століття. Стислий огляд проблем при дослідженні серцево-судинної системи. Сучасні тенденції розвитку та особливості Ультразвукових діагностичних технологій. Сучасні інформаційні технології в медицині. Сучасні медичні технології та доказова медицина. Основні діагностичні критерії в доказовій медицині. Економічна вигода для практичної охорони здоров’я від застосування сучасних медичних технологій.

2. Особливості будови та функціонування серцево-судинної системи на прикладі моделі судинного «ГЕМОпроводу». СТИСЛА характеристика серцево-судинної системи людського організму. особливості будови серцево-судинної системи за аналогією з водопроводом. Особливості СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ як своєрідної моделі водопроводу в живому організмі. Модель серцево-судинної системи як аналог системи водопроводу та кровопостачання. Урахування особливостей будови та функціонування серцево-судинної системи у моделі «гемопроводу» живого організму.

3. Прилади та системи неруйнівного контролю судинної системи в медичній діагностичній І лікувальній практиці. Історичний ракурс розвитку методик дослідження судинної системи організму in vivo та in vitro. Методи та медичні прилади для дослідження судинної системи. Реографія. Cфігмографія. Ехоенцефалографія (ЕхоЕГ). Оптична й комп’ютерна капіляроскопія. Радіонуклідна діагностика (сцинтиграфія). Рентгеноконтрастна ангіографія. Ультразвукова діагностика патології судин. Лазерна допплерівська флоуметрія (ЛДФ). Комп’ютерна томографія. Магнітно-резонансна томографія в ангіорежимі (МРА). Перфузійна МРТ. Колоризація сірошкальних сканованих МРА- та УЗ-зображень. Порівняльна характеристика інформативності деяких методик дослідження судинної системи організму.

4. Деякі аспекти та персперктиви розвитку медичного приладобудування й медичних технологій. Нинішній стан розвитку медичного приладобудування в Україні. Нинішній стан справ у медичному приладобудуванні: Російський досвід. Концепція медичного приладобудування. Передумови створення нової концепції медичного приладобудування. Базиси нової концепції та системотехнічний стандарт медичного приладобудування. Концептуальна роль скринінгових технологій щодо факторів розвитку ССЗ на прикладі Росії

5. Сучасні інноваційні технології в аналітичних підходах до скринінгу серцево-судинної системи на мікрорівні: цифровий оптичний капіляроскоп. Роль капілярів в організмі людини. Оптична капіляроскопія. Історія розвитку методу. Комп’ютерний капіляроскоп. Методика дослідження капілярного русла. Історія формування методики клінічної інтерпретації порушень мікроциркуляції. Сфери застосування капіляроскопії. Контроль ефективності лікування за допомогою капіляроскопії. Переваги капіляроскопії.

Дізнатись де придбати та завантажити прайс